HỌC PHÍ VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ (Courses fee and promotions)

*HỌC PHÍ (Course fee)

Kĩ năng/ Khóa học (Skill/ Courses)

Cấp độ (Level) 

 Học phí (Course fee)

6.000.000 VND

14.000.000 VND

17.000.000 VND

2.500.000 VND

8.000.000 VND

6.000.000 VND

14.000.000 VND

17.000.000 VND

6.000.000 VND

14.000.000 VND

17.000.000 VND

14.000.000 VND

17.000.000 VND

GREEN BEAN

 14.000.000 VND

17.000.000 VND

Q-GRADER

50.000.000 VND

Q-PROCESSING

Liên hệ

BEARISTA CAMP

Liên hệ

*ƯU ĐÃI HỌC PHÍ (Promotions)

(Áp dụng từ 01/01/2021, ưu đãi dưới đây không áp dụng cho lớp Latte Art, Q-Grader và Coffee Processing)

(Since January 1, 2021, promotions belows are not applied for Latte Art, Q-Grader, Coffee Processing course)

 

  • Ưu đãi đặt cọc, đăng kí sớm (tối thiểu 5 ngày trước khi lớp khai giảng): Giảm 500.000 VND (Placement promotion: early registration (at least 5 days before class starts: Reduce 500.000 VND) 

 

  • Ưu đãi nộp học phí bằng hình thức “CHUYỂN KHOẢN”: Giảm 200.000 VNĐ (Tranfer course fee via bank account will help reduce 200.000 VND) 

 

  • Đăng kí từ hai khóa học trở lên hoặc đăng kí nhóm hoặc học viên cũ: Giảm 500.000 VNĐ (Register  more than 2 courses, group registration, or former students: Reduce extra 500.000 VND) 

VỀ CHỨNG CHỈ SAU KHÓA HỌC (CERTIFICATIONS)

 Sau khi kết thúc mỗi khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ chứng nhận tham gia khóa học do trường đào tạo chuyên sâu về cà phê D'codeS cấp. Ngoài ra, đối với các học viên có nhu cầu lấy chứng chỉ SCA được cấp bởi Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới, học viên sẽ phải nộp thêm chi phí ngoài (bao gồm phí làm bài kiểm tra và phí cấp chứng chỉ) 

At the end of each course, students will receive Certificates of Attendance issued by D'CodeS Coffee Lab & Campus Vietna. To students who require SCA certificates, extra fees will be charged. 

SCA Online Certìicates Fee.jpg

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH, BẢO LƯU (REGULATIONS AND RETENTION POLICY) 

  • Học viên được bảo lưu tối đa trong 2 tháng và 3 khóa học. (Students are reserved for a maximum of 2 months and 3 courses.)

 

  • Học viên bảo lưu cả khóa học cần báo ÍT NHẤT 3 ngày TRƯỚC khi khóa học diễn ra. Sau thời gian trên sẽ không được tính là bảo lưu. (Students who reserve the entire course should report AT LEAST 3 days BEFORE our course starts. After the above period will not be counted as retention.)

 

 

*Với các trường hợp không làm thủ tục bảo lưu và không tham gia khóa học, D’codeS sẽ không hoàn lại số tiền đã đóng. (Without taking retention procedures and not participating in the course, D’codeS will not refund the paid amount ) 

  • Trong trường hợp khóa học không thể diễn ra, D’codeS sẽ báo hoãn hoặc hủy lớp 24h trước khi khóa học bắt đầu. Học viên có thể tham gia khóa học sau hoặc có thể làm thủ tục hoàn học phí. Học phí sẽ được hoàn trong vòng 7 ngày kể từ khi học viên hoàn tất thủ tục xin hoàn học phí. (In case the course cannot take place, D’codeS will announce the delay or cancellation of the class 24 hours before the course starts. Students can attend the following course or can process the tuition refund. Tuition will be refunded within 7 days since student completes refund application process ) 

 

  • Học viên đã đăng kí nhưng không thể tham gia khóa học có thể chuyển nhượng sang cho người khác. Tuy nhiên cần báo lại cho D’codeS thông tin bạn học mới chậm nhất 3 ngày trước khi khóa học bắt đầu. (Students who have registered but cannot take the course can transfer to others. However, it is necessary to notify D’codeS of the new classmate information at least 3 days before the course starts.)