CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI D'CODES

KĨ NĂNG

KHÓA HỌC​

ROASTING

THỜI LƯỢNG

CHỨNG CHỈ SCA

ĐIỂM

SCA BARISTA FOUNDATION

10

10

3 tiết x 3 tiếng

10

10

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

5 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

5 tiết x 3 tiếng

SCA SEED TO CUP

​SENSORY FOUNDATION

10

Khóa học đặc biệt thường niên

PROCESSING IN FARM

INTERMEDIATE & PROFESSIONAL

8 tiết x 3 tiếng

12 tiết x 3 tiếng

Khóa học dài hạn

PRACTICAL PROFESSIONAL BAR MANAGER

12 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

5 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

8 tiết x 3 tiếng

GREEN BEAN

SCA BARISTA INTERMEDIATE

SCA BARISTA PROFESSIONAL

SCA SENSORY INTERMEDIATE

SCA SENSORY PROFESSIONAL

SCA BREWING FOUNDATION

SCA BREWING INTERMEDIATE

SCA BREWING PROFESSIONAL

SCA ROASTING INTERMEDIATE

SCA ROASTING PROFESSIONAL

SCA GREEN COFFEE INTERMEDIATE

SCA GREEN COFFEE

PROFESSIONAL

CQI Q-GRADER

CQI Q-GRADER

10

10

10

10

10

10

10

10

LATTE ART INTERMEDIATE