CQI & Q Grader

Q Arabica Grader

Q Robusta Grader

Q Coffee Processing

 Chúng tôi tự hào là một trong những Cơ sở đào tạo cao cấp của SCA, điều này giúp chúng tôi có thể tiến hành các khóa học Q Grader trong khuôn viên của chúng tôi. Thông qua mạng lưới và mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi liên tục tổ chức trọn gói đào tạo & Kiểm tra Q Grader (Arabica & Robusta). Bên cạnh Q Grader, chúng tôi cũng đang thực hiện chương trình Sơ chế cà phê Q với Học viện Chất lượng Cà phê (Coffee Quality Institute).